Darko Horvat

[ Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta ]

Životopis:

 • rođen, 28. rujna 1970. u Čakovcu

Obrazovanje:

 • 1996. diplomirao na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru, smjer energetska elektronika,
 • Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu temeljem Zakona o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma, priznalo je zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike (VSS VII/1)

Radno iskustvo

 • 02.12.1996. godine zapošljava se u HEP-Distribucija d.o.o., Distribucijskom području “Elektra” Koprivnica gdje do 30.06.2006. radim na poslovima samostalnog inženjera u domeni procesne informatike i sustava za daljinsko vođenje elektro-energetskih postrojenja
 • 01.07.2006. godine imenovan direktorom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., „Elektra“ Čakovec
 • Kroz školovanja za obavljanje spomenutih poslova nositelj certifikata/licenci Končar d.d.-a za rad sa SCADA sustavom i njemu pripadajućim operacijskim sustavima RSX i QNX te programskim aplikacijama PROZA 11D/R, PROZA R/F i PROZA – Open te MicroSCADA kojima se vodi distribucijska mreža Hrvatske elektroprivrede.
 • Državni stručni ispit položio sam 26.02.2001. godine pred komisijom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske (Uvjerenje br. 1816, Klasa: 133-04/01-01/97, Urbroj: 531-08/1-1-01-2).
 • Pred državnom ispitnom komisijom pri Središnjem državnom uredu za upravu položio državnistručni ispit 27. travnja 2009. godine (Svjedodžba o položenom državnom stručnom ispitu Klasa: UP/I-133-02/09-01/239, Ur.broj: 515-06-03-09-5)
 • Odlukom predsjednika Uprave HEP d.d., Zagreb od 30.11.2004. godine član tima za izgradnju SDH i DWDM transmisijskog sustava HEP-a s ciljem izgradnje svjetlovodne transmisijske mreže za potrebe HEP-a odnosno njegovih ovisnih društava (HEP – Proizvodnja d.o.o., HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., …). Izgradnjom spomenutog sustava na području DP “Elektra” Koprivnica, kao pilot projekta za cijeli sustav HEP-a, iskazala se potreba za dodatnim školovanjem na koje odlazim u Siemens-ove trening centre za rad s DWDM, SDH i PDH opremom u Lisabon, Minhen i Beč. Nakon završenog školovanja nositelj sam certifikata/licenci Siemens d.d.-a za rad na generaciji uređaja Surpass hiT, FMX R2, TNMS, ACI Integrator. Uspješnim završetkom pilot projekta u Koprivnici postajem član tima za izgradnju HEP-ovog transmisijskog sustava na relaciji Zagreb-Osijek (Projekt podravsko-slavonske veze).
 • Odlukom direktora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. član stručne radne skupine za izradu Izvedbene studije uvođenja GIS-a u HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu – katedrom za geoinformacijske sustave.
 • Tijekom  2006. godine voditelj sam tima za izradu projektne i tenderske dokumentacije za revitalizaciju sustava daljinskog vođenja u Dispečerskom centaru „Elektra“ Koprivnica (Network Manager tehnologija) te rekonstrukciji primarne i sekundarne opreme odnosno uvođenju integriranog numeričkog sustava zaštite i upravljanja elektro-energetskim postrojenjima. Također, sudjelujem u izgradnji postrojenja za mrežno tonfrekventno upravljanje tarifama i javnom rasvjetom u TS 110/35 kV Virje. Paralelno tome sudjelujem u izgradnji CWDM mrežnog sustava (Cisco tehnologija) na području „Elektra“ Koprivnica i „Elektra“ Čakovec. Za potrebe predmetnih projekata dodatno se školujem u ABB-ovom trening centru u Vassi (Finska).
 • Odlukom direktora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. od 11. 01. 2006. godine upućen sam na poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti na Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Profesionalna karijera

 • Nositelj certifikata o uspješno završenoj izobrazbi po programu „Koroprativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora“ te sam član Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora – HUCNO.
 • Član međunarodnog udruženja CIGRE, udruženja velikih operatera prijenosnih sustava u segmentu prijenosa električne energije.
 • Član međunarodnog udruženja CIRED, udruženja velikih operatera distribucijskih sustava u segmentu distribucije električne energije.
 • Nositelj certifikata o uspješno završenoj izobrazbi po programu „Cirkular Economy and Sustainable Development for Developing Countries“ (Beijing, NR Kina).
 • U razdoblju 2008. – 2011. član sam Upravnog vijeća Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.
 • U razdoblju 2008. – 2011. član sam Povjerenstva za off-set programe pri Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
 • U razdoblju 2010. – 2011. predsjednik sam Stručnog povjerenstva za praćenje redovne opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.
 • 2010. godine imenovan sam zamjenikom predsjednice Stručne radne skupine za izradu podloga o tehničkim pitanjima vezanim uz izgradnju, režim rada i ostale parametre bitne za rad sustava hidroelektrana na rijeci Savi.
 • Član sam Međuresorne radne skupine za pripremu dokumenata i aktivnosti za sudjelovanje RH na Konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju (RIO + 20).
 • U razdoblju 2010. – 2011. voditelj sam Radne skupine imenovane za prilagodbu hrvatskog energetskog zakonodavstva III. energetskom paketu EU s ciljem izrade:
 izmjene i dopun Zakona o energiji,
 izmjene i dopune Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata,
 izmjene i dopune Zakona o tržištu plina,
 novog Zakona o tržištu električne energije,
 izmjene i dopune Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
 • U razdoblju 2010. – 2011. voditelj sam radnih skupina kod izrade podzakonskih akata temeljenih na Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i to:

 

 Izvješće VRH o provedenim aktivnostima energetske učinkovitosti temeljenih na Prvom akcijskom planu energetske učinkovitosti 2008.-2010.,
 Drugi akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2011.-2013.,
 Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji,
 Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost,
 Pravilnik o energetskim pregledima,
 Pravilnik o izdavanju ovlaštenja za obavljanje energetskih pregleda,
 Pravilnik o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije u neposrednoj potrošnji,
 Pravilnik o tretmanu ulaganja u energetsku učinkovitost za proračunske korisnike.
 • Ispred Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koordinator sam u provedbi projekata „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama“ te „Dovesti svoju kuću u red“, koji su usmjereni na poboljšanje energetske učinkovitosti u objektima JLR(P)S i u državnim objektima dionici kojeg su UNDP i FZOEU.
 • U razdoblju 2009. – 2011. predsjednik sam Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • U razdoblju 2009. – 2011. predsjednik sam Nadzornog odbora Plinacro d.o.o.
 • 1. lipnja 2008. godine, odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovan sam ravnateljem Uprave za obrt pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.
 • 4. lipnja 2010. godine, odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovan sam ravnateljem Uprave za energetiku pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.
 • 01. veljače 2012. godine, nakon sporazumnog raskida ugovora s Ministarstvom gospodarstva, odlazim u trgovačko društvo EnergyPlus d.o.o. iz Ludbrega gdje postajem član Uprave odgovoran za proizvodnju i razvoj

Politička karijera

 • Predsjednik sam Županijske organizacije HDZ-a u Međimurskoj županiji.
 • Član sam nacionalnog predsjedništva HDZ-a i predsjednik Odbora za energetiku, rudarstvo i zaštitu
 • mandat u Hrvatskome saboru

Vještine

 • Služim se osobnim računalom, operacijskim sustavima Windows (Office paket, CorelDRAW, AutoCAD, Paradox) i Unix (QNX Windows, RealFLEX) te relacijskim bazama podataka SQL i ORACLE.

Jezik

 • engleski jezik
 • njemački jezik
[ Releated Sessions ]

All Sessions by Darko Horvat